Algemene voorwaarden

Leverings- en garantievoorwaarden

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Beveiligings.shop’: de onderneming die onder de handelsnaam Beveiligingsshop, gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende aan Olof Palmenlaan 3b, 2729NA Zoetermeer.
‘Ontvangstbevestiging’: Het Ontvangstbewijs, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
‘Product’: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Beveiligings.shop en u door of via Beveiligings.shop binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen
‘Voorwaarden’: deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van ‘Beveiligings.shop’ gesloten worden en waarbij Beveiligings.shop partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door de totstandkoming van een overeenkomst tussen u en Beveiligings.shop middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Beveiligings.shop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Beveiligings.shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Beveiligings.shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Beveiligings.shop heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Beveiligings.shop zijn vrijblijvend, totdat uw bestelling de status “Afgerond” heeft zoals beschreven in artikel 3.2. Indien Beveiligings.shop de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Beveiligings.shop te melden.
3.2 De overeenkomst tussen Beveiligings.shop en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Beveiligings.shop middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Beveiligings.shop;
(b) vervolgens op de knop “Bestelling plaatsen” geklikt hebt op de website van Beveiligings.shop;
(c) hierop van Beveiligings.shop op uw e-mailadres een ontvangstbewijs hebt ontvangen dat Beveiligings.shop uw bestelling heeft ontvangen (Het Ontvangstbewijs). Indien van Beveiligings.shop in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal deze overeenkomst ontbonden worden.
(d) De betaling door de gekozen optie is voldaan en op de rekening van Beveiligings.shop is ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan komt de overeenkomst dus niet tot stand. En zal de bestelling dan ook niet de status “Afgerond” bereiken.
(e) In de periode voor de status “Afgerond” heeft Beveiligings.shop het recht de bestelling te wijzigen of af te wijzen.
3.3 Het Ontvangstbewijs vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, factuuradres en verzendadres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt(en), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Beveiligings.shop gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Beveiligings.shop.
3.5 De administratie van Beveiligings.shop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Beveiligings.shop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Beveiligings.shop verrichtte leveringen. Beveiligings.shop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. TRANSPORT EN KOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het risico tijdens de transport van het door u bestelde product is voor Beveiligings.shop. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Beveiligings.shop kunnen worden uitgesloten.

5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Beveiligings.shop. De door Beveiligings.shop opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Beveiligings.shop overschreden wordt, zal Beveiligings.shop u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb u de bevoegdheid om de overeenkomst met Beveiligings.shop te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Beveiligings.shop te melden.
5.3 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Beveiligings.shop binnen 15 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
5.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen de Benelux (tenzij op de website van Beveiligings.shop anders is aangegeven).

6. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heb u de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Beveiligings.shop te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Beveiligings.shop te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Beveiligings.shop. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Beveiligings.shop ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Beveiligings.shop binnen 14 dagen nadat Beveiligings.shop het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
6.4 Beveiligings.shop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Beveiligings.shop of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Beveiligings.shop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Beveiligings.shop u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Beveiligings.shop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien binnen 7 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen aan het door u bestelde, heb u twee mogelijkheden:
(a) u kunt Beveiligings.shop schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met Beveiligings.shop ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Beveiligings.shop te melden.
7.2 Indien u Beveiligings.shop vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Beveiligings.shop terugsturen. Beveiligings.shop zal het product dan binnen 25 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Beveiligings.shop, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Beveiligings.shop niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Beveiligings.shop zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.
7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dien u het product onmiddellijk aan Beveiligings.shop te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. GARANTIES

8.1 Op de door Beveiligings.shop geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Beveiligings.shop serieus in behandeling worden genomen.
9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de klantenservice van Beveiligings.shop (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
9.3 Beveiligings.shop zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht aanvangen met het proberen op te lossen van het probleem. Beveiligings.shop zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

10. PRIVACY

10.1 Beveiligings.shop zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in één of meer bestanden.
10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Beveiligings.shop kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Beveiligings.shop waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Beveiligings.shop voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Met de uitzondering dat deze aanbiedingen alleen afkomstig zijn voor producten en diensten van Beveiligings.shop.

11. KLANTENSERVICE VAN Beveiligings.shop

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Per post:
Beveiligings.shop, afdeling Klantenservice
Olof Palmenlaan 3b
2729NA Zoetermeer

Per e-mail: info@beveiligings.shop